Kontaktujte zástupce YouTube Ke stažení na

Privacy policy

Zásady ochrany osobních údajů www.schilsner.pl

I. Osobní údaje

Shodně s čl. 13 GDPR společnost SCHILSNER Industry Group Sp. z o.o. se sídlem ve Wrocławi níže uvádí informace související se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti uživatelem prostřednictvím její internetové stránky www.schilsner.pl včetně využití souborů cookies při vyplnění kontaktního formuláře, objednání newsletteru nebo při jiném předání Vašich kontaktních údajů jejím zástupcům:

 1. Administrátorem osobních údajů je společnost SCHILSNER Industry Group Sp. z o.o. se sídlem ve Wrocławi (51-317), ul. Bierutowska 77, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném okresním soudem pro Wrocław – Fabryczna, VI obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000245108, REGON: 020171714, NIP: 8951844799, základní kapitál 850 000,00 PLN zplacený plně, č. tel. +48 713 500 601, e-mail: recepcja@schilsner.pl.
 2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem:
  1. v rámci souborů cookies– úpravy obsahu webových stránek podle preferencí uživatele a optimalizace používání webových stránek; vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatel používá webové stránky; udržování relace uživatele po přihlášení;
  2. na základě Vašeho souhlasu (pokud byl udělen)– udržování obchodních kontaktů, předkládání nabídek, zasílání marketingového obsahu (přímý marketing);
  3. údaje klientů a dodavatelů– udržování trvalých obchodních vztahů, předkládání nabídek, zasílání marketingového obsahu (přímý marketing) a činění kroků k uzavření smlouvy (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b a f GDPR), plnění uzavřených smluv (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), plnění zákonných povinností správce, včetně zejména daňových povinností (na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
  4. v každém případě– realizace oprávněných zájmů správce pouze pokud se to ukáže jako nezbytné k ochraně práv nebo uplatnění nároků  (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
 3. Osobní údaje budou předávány v rozsahu nezbytném pro splnění výše uvedeného účelu zpracování zaměstnancům a spolupracovníkům administrátora jakož i subjektům poskytujícím administrátoru informační technologie, poradenské a právní služby. Osobní údaje můžou být zpřístupněny kterýmkoli členům skupiny společností (tj. dceřiným společnostem, hlavní holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem), pokud je to nutné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Předání údajů bude probíhat na základě smlouvy o mlčenlivosti a/nebo smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů vyžadující zpracování údajů v souladu s požadavky GDPR a administrátora.
 4. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.
 5. Osobní údaje budou uchovávány po dobu:
  1. soubory cookies –do 3 let od jejich získání;
  2. údaje získané na základě souhlasu – do doby jeho odvolání;
  3. údaje klientů a dodavatelů – po dobu nezbytnou pro řádné plnění smlouvy a promlčení nároků ze smlouvy, ne však kratší než po dobu vyžadovanou zákonem zejména daňovým.
 6. Kdykoli máte nárok na:
  1. právo přístupu: shodně s čl. 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda administrátor zpracovává Vaše osobní údaje a pokud tomu tak je, máte k nim přístup a vysvětlení záležitostí souvisejících s jejich zpracováním, zejména ve všech záležitostech uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů;
  2. právo odvolání souhlasu: kdykoli máte právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je základem pro takové zpracování; v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je přestaneme zpracovávat co nejdříve; Vaše osobní údaje však mohou být z technických a organizačních důvodů uchovávány po dobu až 30 dnů ode dne podání žádosti v rozsahu nezbytném pro jejich odstranění nebo anonymizaci administrátorem;
  3. právo na opravu údajů: v souladu s čl. 16 GDPR máte právo požádat administrátora o opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné;
  4. právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): podle čl. 17 GDPR máte právo požádat administrátora, aby Vaše osobní údaje neprodleně vymazal; Vaše osobní údaje budou neprodleně vymazány, pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování;
  5. právo na omezení zpracování: podle čl. 18 GDPR máte právo požádat administrátora o omezení zpracování Vašich osobních údajů v těch případech, kdy:

– popíráte přesnost osobních údajů,

– osobní údaje jsou zpracovány protiprávním způsobem, přičemž požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů bez jejich výmazu,

– administrátor již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků,

– vznesete námitku proti zpracování osobních údajů – dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody na straně administrátora převažují nad důvody Vaší námitky;

 1. právo vznést námitku: podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které administrátor zpracovává z důvodu svého oprávněného zájmu (v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); administrátor okamžitě přestane zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neexistuje platný právně oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo je to nutné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu nároků; podle čl. 21 odst. 2 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 2. právo na přenositelnost údajů: podle čl. 20 GDPR v rámci takto definovaných limitů máte právo získat Vaše osobní údaje poskytnuté administrátoru;
 3. právo podat stížnost: podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR; dozorovým orgánem v Polsku je prezident úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů, námitka či žádost o výmaz údajů ztíží či znemožní dosažení výše uvedeného účelu zpracování.
 5. Administrátor neprofiluje osobní údaje a nerozhoduje automatizovaně.

*GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

II. Shoda s poskytováním obchodních informací

Pokud jste souhlasili s předáváním obchodních informací, prohlášení obsahuje souhlas s předáváním obchodních informací prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu, v souladu s čl. 10 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. ze dne 9. června 2017, Dz.U. z roku 2017 bod 1219, s pozdějšími změnami) a čl. 172 zákona ze dne 16 července 2004 telekomunikační právo (tj. ze dne 15 září 2017, Dz.U. z roku 2017 bod 1907 s pozdějšími změnami).

III. Soubory cookies

 1. Web používá soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory odeslané webovým serverem a uložené v počítačovém softwaru prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené četl pouze server, který je vytvořil. Soubory cookies tedy usnadňují používání dříve navštívených webových stránek.
 2. Administrátor používá soubory cookies za účelem:
  1. zajištění řádného fungování webových stránek;
  2. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele;
  3. statistickým;
  4. marketingovým.
 3. Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu a o umístění.
 4. Shromážděné údaje slouží ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webových stránek, zajištění efektivnější a bezproblémové navigace. Informace o uživatelích sledujeme pomocí Google Analytics a Adwords, která zaznamenává chování uživatelů na webu.
 5. Soubory cookies identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobit obsah webových stránek, které používá, jeho potřebám. Tím, že si zapamatuje své preference, umožňuje vhodnou úpravu jemu adresovaných inzerátů. Používáme soubory cookies, abychom zaručili nejvyšší standard pohodlí pro naše webové stránky; shromážděné údaje používáme pouze my k optimalizaci činností.
 6. Na našem webu používáme následující soubory cookies:
  1. „nezbytné“ soubory cookies umožňující využívání služeb dostupných na webu, např. autentizační soubory cookies používané pro služby vyžadující ověření na webu;
  2. soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace v rámci webové stránky;
  3. „výkonnostní“ soubory cookies umožňující shromažďování informací o způsobu používání webových stránek;
  4. „funkční“ soubory cookies umožňující „zapamatování“ nastavení zvoleného uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo region, ze kterého uživatel pochází, velikost písma, vzhled webu atd..
 7. Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování souborů cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči.

IV. Změna zásad ochrany osobních údajů

 1. Administrátor si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit.
 2. Nová verze zásad ochrany osobních údajů je platná od okamžiku, kdy je zpřístupněna na webových stránkách.