Skontaktuj się z Przedstawicielem Facebook Do pobrania

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.schilsner.pl

I. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez SCHILSNER Industry Group Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu udostępnionych przez Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.schilsner.pl, danych osobowych, w tym w związku z wykorzystaniem plików cookies, wypełnieniem formularza kontaktowego, zamówieniem newslettera lub innego przekazania Państwa danych kontaktowych naszym przedstawicielom:

 

1. Administratorem danych osobowych jest SCHILSNER Industry Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 77, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245108, REGON: 020171714, NIP: 8951844799, kapitał zakładowy 850.000,00 zł wpłacony w całości, telefon +48 71 35 00 601, e-mail: recepcja@schilsner.pl.
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. w ramach plików cookies – dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych; utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu;
b. na podstawie Państwa zgody (jeżeli została udzielona) – utrzymywania kontaktów handlowych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni);
c. dane klientów i kontrahentów – utrzymywania stałych relacji gospodarczych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni) oraz podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO), wykonania zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia prawnych obowiązków administratora, w tym w szczególności podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w każdym przypadku – realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, wyłącznie jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);
3. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanego wyżej celu przetwarzania, pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, doradcze i prawne. Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora.
4. Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności do Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Administratora przez zewnętrzny podmiot, usług informatycznych, związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów wykorzystywanych przez Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, z zachowaniem wymagań RODO.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. pliki cookies – do 3 lat od ich pozyskania;
b. dane uzyskane na podstawie zgody – do czasu jej odwołania;
c. dane klientów i kontrahentów – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, jednak nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego.
6. W każdej chwili przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu: Zgodnie z art. 15 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz wyjaśnień w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w tym w szczególności we wszystkich kwestiach przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności.
b. prawo do cofnięcia zgody: W dowolnym momencie, jesteście Państwo uprawnieni, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego przetwarzania. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w najkrótszym możliwym czasie. Państwa dane osobowe będą mogły być jednak przechowywane przez okres do 30 dni od dnia złożenia wniosku, z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do ich usunięcia lub zanonimizowania przez Administratora.
c. prawo do sprostowania danych: Zgodnie z art. 16 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe.
d. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
Zgodnie z art. 17 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie będzie innej prawnej podstawy prawnej ich przetwarzania.
e. prawo do ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z art. 18 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
– zakwestionowania przez Państwa prawidłowość danych osobowych;
– przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z prawem przy jednoczesnym żądaniu ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych bez ich usuwania,
– Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
f. prawo do sprzeciwu: Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które Administrator przetwarza z uwagi na swój prawnie uzasadniony interes (zgodnie z przepisem, art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie istniała ważna, prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
g. prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO, w granicach tak określonych, jesteście Państwo uprawnieniu do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi.
h. Prawo do wniesienia skargi: Zgodnie z art. 77 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych utrudni lub uniemożliwi realizację wskazanego wyżej celu przetwarzania.
8. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

II. Zgoda na przekazywanie informacji handlowych
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie informacji handlowych, oświadczenie obejmuje zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

 

III. Pliki cookies
1. Witryna internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
a. zapewnienia prawidłowego działania strony;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika
c. statystycznych;
d. marketingowych.
3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics i Adwords, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nas w celu optymalizacji działań.
6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

IV. Zmiana Polityki Prywatności
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
2. Nowa wersja Polityki Prywatności obowiązuje od momentu udostępnienia jej na stronie.